Sri Durga Malleswara varla Devasthanam Management

katakam-pic
Smt Katakam Sridevi - Member

Phone: 9440988883

FILE_1632057194649
Sri DVRK Prasad - Member

Phone: 9848192079

FILE_1632057208502
Smt Busireddy Subbayamma - Member

Phone: 9866337235

FILE_1632057213950
Smt Puli Chandrakala - Member

Phone: 9121938196

FILE_1632057218536
Dr O V Ramana - Member

Phone: 9849085347

FILE_1632057221694
Sri Ganta Prasada Rao - Member

Phone: 9052078899

FILE_1632057227875
Sri Rachamallu Sivaprasad Reddy MLA - Member

Phone: 9849918390

chakka
Smt Chakka Venkanta Naga Vara Lakshmi - Member

Phone: 9849973767

FILE_1632057239276
Smt Karthika Rajya Lakshmi - Member

Phone: 9542513455

FILE_1632057243316
Smt Nalapatta Ambika - Member

Phone: 6302375798

FILE_1632057248019
Smt N Sujatha - Member

Phone: 9492990901

FILE_1632057251878
Sri Kanugula Venkata Ramana - Member

Phone: 9949842767

FILE_1632057256415
Sri N Satish - Member

Phone: 9885675152